Tornets Historik

På Tomtabacken, som med sina 377 m är Smålands, Sydsvenska höglandets och Götalands högsta punkt, står sen 1940-talet ett brandtorn som nu har restaurerats för att vi återigen ska kunna klättra upp i detta och njuta av den storslagna utsikten från tornet.

Tornet för brandbevakning

I början av 1930-talet härjade flera stora skogsbränder i Sverige. Med anledning av detta tillsattes 1934 en skogsbrandskommitté för att förhindra och begränsa skogsbränderna, som ödelade stora värden. Kommittén föreslog att man skulle uppföra brandtorn på strategiska och högt belägna platser. Dessa torn skulle vara bemannade under sommarmånaderna och förses med telefonförbindelser för att man snabbt skulle kunna larma när en brand uppstått.

Tornet på Tomtabacken uppfördes 1942 och är ett av de få torn, som av de ca 300 som uppfördes vid denna tid, står kvar idag. De flesta tornen uppfördes i trä men ett fåtal uppfördes i metall. Tomtabackens torn är 12 m högt med en toppstuga av trä och har en stålkonstruktion med 3 ben som vilar på platsgjutna betongplintar som i sin tur vilar på urberget. Metalltornen levererades som monteringsbara byggsatser, Delarna transporterades på järnvägen till närmsta järnvägsstation och därefter med häst och vagn till byggplatsen där de sattes upp.

Då brandbevakning med hjälp av tornen blev dyrbart avvecklades tornen och flyg sattes istället in för brandbevakning.

Tornet för luftbevakning

Tornet på Tomtabacken förlorade också sin funktion som brandbevakningstorn och övergick till att fungera som luftbevakningstorn inom det militära försvaret och den huvudsakliga uppgiften blev att bevaka flygtrafiken. Fram till andra världskrigets slut var tornet bemannat dagligen. Efter kriget användes tornet bara tidvis av militär personal och blev under övrig tid tillgängligt för turister.

Med radarns intåg under andra världskriget ersattes tornet så småningom av radarförsedda master för luftbevakning men användes under en tid som komplement till radartornen för att upptäcka lågflygande plan.

De gamla luftbevakningstornen togs efterhand ur bruk och 1992 upphörde all optisk luftbevakning. I dag har de flesta tornen rivits.

Tornet har ett samhällshistoriskt värde

Tornet på Tomtabacken togs redan 1974 över av Malmbäcks Hembygdsförening.

Tornet har ett samhällshistoriskt värde då det står på den högsta punkten i Småland och får med detta ett symbolvärde för Småland men även för Tomtabacken och Malmbäck.

Tornets har idag ett stort praktiskt värde då Höglandsleden mellan Nässjö och Hok passerar i dess närhet och den vidsträckta utsikten från toppen av tornet lockar många besökare.

Mer information om Höglandsleden samt en karta för nerladdning finns på Nässjö kommuns hemsida.

Då det praktiska värdet av tornet förutsätter att det kan besökas hela vägen upp till toppstugan har Länsstyrelsen i Jönköpings län beviljat anslag till renoveringen av tornet. Kravet var att renoveringen skulle ske med antikvarisk medverkan från Jönköpings läns Museum.